Công ty lữ hành tại Quảng Nam

³      Ban bảo vệ, khai thác Dịch vụ Du lịch Mỹ Sơn

Tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Sơn
Tel:                  (84-510) 387 7757
Fax:                 (84-510) 373 1361
 
 
³      Chi nhánh Công ty VITOURS Đà Nẵng
26 Nguyễn Thái Học, TP. Hội An
Tel:                  (84-510) 391 0005/ 391 0006
Fax:                 (84-510) 391 0007
 
 
³      Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
10 Trần Hưng Đạo, TP. Hội An
Tel:                  (84-510) 386 1445
Fax:                 (84-510) 386 1636
 

 
³      Công ty Cổ phần vận chuyển, Du lịch Hội An

3 Hoàng Diệu, TP. Hội An
Tel:                  (84-510) 386 1240
 
 
³      Công ty Du lịch và đầu tư Quảng Nam
36 Nguyễn Chí Thanh, TP. Tam kỳ
Tel:                  (84-510) 381 0510
Fax:                 (84-510) 381 0510
 
 
³      Công ty Thương mại Hội An
23 Lê Hồng Phong, TP. Hội An
Tel:                  (84-510) 386 1171
Fax:                 (84-510) 386 1135
 
 
³      Công ty TNHH An Phú
722 Hai Bà Trưng, TP. Hội An
Tel:                  (84-510) 386 2643/ 386 4011
Fax:                 (84-510) 386 4011
 
 
³      Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Dương
58 Lê Lợi, TP.Hội An
Tel:                  (84-510) 382 8652
Fax:                 (84-510) 382 8651

³ Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Lê Nguyễn
32 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel:                  (84-510) 391 6218 / 391 6805    
Fax:                 (84-510) 391 6427

³      Trung tâm Lữ hành Quốc tế Hội An
10 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel:                  (84-510) 391 0911
Fax:                 (84-510) 391 0445

Nguồn: TITC

Bài viết liên quan