Các nhà hàng ở Cao Bằng

Nhà hàng Bắc Lâm

Tx. Cao Bằng

Tel: (84-26) 385 2697

Nhà hàng Chi Sùng
222 Vườn Cam, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-26) 385 2186

Nhà hàng Hoa Đào
Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-26) 385 2779 / 385 4962

Nhà hàng Oanh Trị
Phố Thầu, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-26) 385 2797

Nhà hàng Thanh Trung
126 Bế Văn Đàn, Tx. Cao Bằng
Tel: (84-26) 385 3513

Nhà hàng Triệu - Hùng
Phố Hồng Thái, huyện Quảng Uyên

Tel: (84-26) 382 0206

Bài viết liên quan